Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bonborange (hierna te noemen ´de opdrachtnemer´) en op de totstandkoming en uitvoering van alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, ongeacht of deze betrekking hebben op de levering van producten of het verrichten van diensten. Degene met wie een overeenkomst wordt gesloten wordt in deze voorwaarden in het algemeen aangeduid met wederpartij.

1.2 Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard door de opdrachtnemer.

1.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten. Mochten er tussen de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.4 Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij(en) gelden niet en worden uitdrukkelijk door de opdrachtnemer van de hand gewezen.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Elke aanbieding cq offerte is vrijblijvend en de opdrachtnemer is niet gebonden aan de inhoud van brochures en andere verkoopdocumenten.

2.2 De offertes zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een aanbieding van de opdrachtnemer.

2.4 Een overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 De prijzen zijn in Euro´s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 De opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

3.3 Betaling geschiedt op factuurbasis. Een klacht over de factuur moet binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient zonder verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim. Na die vervaldag wordt rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn twee procent.

3.5 Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

3.6 Indien betaling de vervaldatum overschrijdt, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

3.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de wederpartij jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 4 Levering van producten

4.1 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de wederpartij.

4.2 De wederpartij is verplicht onmiddellijk na ontvangst de producten nauwkeurig te inspecteren en eventueel melding te maken van een onvolledige of ondeugdelijke levering. Ruilen/retourneren is slechts mogelijk na het overleggen van de originele factuur.

4.3 De leveringstermijn is geen fatale termijn, hetgeen betekent dat de opdrachtnemer niet in verzuim raakt door het enkele overschrijden van de leveringstermijn.

4.4 De opdrachtnemer zal zich inspannen om de producten binnen 10 werkdagen af te leveren. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

4.5 In het geval dat de levertijd van 30 dagen overschreden wordt, kan de wederpartij de overeenkomst eenzijdig ontbinden en heeft Bonborange het afgerekende bedrag te crediteren aan de klant.

4.6 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de wederpartij wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Bonborange streeft ernaar vertragingen binnen 5 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de wederpartij te melden.

4.7 Leveringen vinden plaats op het door de wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.8 In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

4.9 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

4.10 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle producten worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling van de vorderingen die de opdrachtnemer op de wederpartij heeft of nog zal krijgen wegens geleverde producten, verrichte werkzaamheden en vorderingen wegens het door de wederpartij niet nakomen van zijn verplichtingen. De gebruiker is derhalve eigenaar van de geleverde producten totdat alle vorderingen zijn voldaan.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Voor door de opdrachtnemer geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. De opdrachtnemer vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

6.2 De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtnemer heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.3 Indien de opdrachtnemer om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen;

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de opdrachtnemer of de fabrikant zijn verricht,

– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik,

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.5 De wederpartij is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de opdrachtnemer zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de wederpartij dienen te komen.

6.6 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

6.7 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

6.8 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

6.9 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

6.10 Eventuele aanspraken van de wederpartij in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de wederpartij zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 7 Beëindiging

7.1 De wederpartij kan een overeenkomst annuleren, mits schriftelijk en wanneer – ongeacht de oorzaak van annuleren – alle door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten en de nog te lijden schade vergoedt worden. Als de voortijdige beëindiging geschiedt wegens een (toerekenbare) tekortkoming van de opdrachtnemer, dan is dit artikel niet van toepassing.

7.2 De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ook hier behoudt de opdrachtnemer de aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de wederpartij onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

7.3 De opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de wederpartij;

– in verzuim is met betaling van de factuur,

– in staat van faillissement, surséance van betaling of in de wettelijke schuldsaneringsregeling komt te verkeren,

– wordt geconfronteerd met beslaglegging op een goed of al haar goederen,

– fuseert, of in liquidatie komt te verkeren,

– onder curatele wordt gesteld, of overlijdt.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

8.2 Het is de wederpartij verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

8.3 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van de opdrachtnemer. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8.4 De opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid en privacy

9.1 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de wederpartij jegens derden. De opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

9.2 Met betrekking tot het privacybeleid van bedrijfs- en persoonsgegevens neemt de opdrachtnemer de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 10 Slotbepalingen

10.1 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

10.2 Op deze algemene voorwaarden rust het auteursrecht van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

10.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.5 De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

10.6 Bonborange is gevestigd te Nootdorp en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 80490395. Het BTW-identificatienummer is NL8616.89.951.B.01.